Historia

Historia szkoły

Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu dziś Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu

 

 

Liceum w Siewierzu i Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum utworzono w 1947r. Było to ważne wydarzenie w prawie 1000-letniej historii miasta. Zrozumiała była radość mieszkańców Siewierza i okolicznych miejscowości z utworzenia szkoły średniej, która miała dać młodzieży wiedzę i lepszą pozycję społeczną. Szkoła nie zawiodła pokładanych w nią nadziei. W ciągu 50 lat opuściło jej mury 2200 absolwentów, wybierając na kontynuację nauki uczelnie wyższe od Krakowa  przez Śląsk, Wrocław, Warszawę także Lublin. Siewierska szkoła dawała wiedzę, kształtowała charaktery, rozwijała indywidualne zainteresowania, wdrażała nawyki sumienności i roztropności.

 

Siedzibą Gimnazjum stał się przebudowany budynek dawnej Szkoły Elementarnej, która mieściła się  tu od roku 1837.

 

Wiele prac remontowych wykonywali okoliczni mieszkańcy, dla których liceum było symbolem powrotu grodu do dawnej świetności.                          W październiku 1947 r. do użytku przekazano tylko 3 klasy. Prace wykończeniowe zakończono w 1948 roku. Rozbudowę kontynuowano w 1949 roku, powiększając szkołę o pokoje dla nauczycieli i internat. Pierwsze wyposażenie zostało zakupione w 1947 roku za pieniądze zebrane przez Komitet Obywatelski i przekazane dyrekcji szkoły. W skład Komitetu Obywatelskiego wchodzili: Wójt Józef Pyrzyk, Sekretarz Urzędu Zygmunt Korusiewicz, Kierownik Szkoły Powszechnej Walenty Miciński i Zawiadowca Stacji PKP Zdzisław Gorzelak.

Kadrę nauczycielską tworzyli nauczyciele z różnych stron Polski. Pierwszym dyrektorem i organizatorem tej placówki był Zdzisław Salomon, urodzony 7 grudnia 1905 roku w Nowym Sączu w rodzinie Salomei i Franciszka Bugajskich.

Dyrektorzy Liceum:

Zdzisław Salomon (1947-1948)

dr Halina Bilińska (1948-1949)

Roman Zieliński (1949-1972)

mgr Józef Wawrzyszko (1972-1977)

mgr Piotr Ostrowski (1977)

mgr Irena Kmiecik (1977-1992)

mgr Krzysztof Będkowski (1992-2012)

mgr Elżbieta Horbatowska (2012-2022)

mgr Barbara Bochenek (II -III 2022)

mgr Marta Szczerba (2022 – do nadal)

Z okresu działań szkoły  po II wojnie bogaty w działalność jest czas lat 60-tych, gdy dyrektorem szkoły był Roman Zieliński. We wrześniu 1961 w siewierskiej szkole powstało radiostudio. Młodzi uczniowie uwierzyli, że ich posłannictwem jest żyć aktywnie i projektować swą przyszłość opartą na własnym rozwoju oraz angażowaniu się w problemy zbiorowości. Próbowali ogarnąć swą młodzieńczą wyobraźnią wszystkie sfery życia miasteczka: gospodarczą, społeczną, kulturalną oraz oczywiście historyczną. Radiostudio obejmowało zasięgiem obszar po Żelisławice, Brudzowice, Sulików. Młodzi redaktorzy utworzyli swój własny hymn: „ Hymn Radiostudia” , w którym ukazywali siłę wynikającą z jedności umysłów i serc. O tych latach informuje monografia szkoły wydana na jej 50-lecie.

1 września 1992 roku, w wyniku konkursu dyrektorem placówki został mgr Krzysztof Będkowski. Zakres obowiązków nowo wybranego dyrektora powiększył się od września 1994 roku, z chwilą otwarcia Liceum Ekonomicznego (25 stycznia 1994 roku), natomiast we wrześniu 1995 obie szkoły przekształcono w Zespół Szkół (14 lipca 1995).

 28 czerwca 2005 r. Uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Zespół Szkół w Siewierzu przyjmuje imię Jana Pawła II.  Uroczystość nadana imienia odbyła się 16 września 2005 r.  w obecności J.E. Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej bp. dr. Adama Śmigielskiego.  W tym dniu nastąpiło także uroczyste poświęcenie nowego sztandaru szkoły.

Uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu na Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu. W skład szkoły o tej nazwie wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

                 Zmieniając nazwę szkoły, Zespołu, Zarząd Powiatu pozostawił szczytne imię Patrona Jana Pawła II. Szkoła włączyła się w działania Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, prowadzonej w Kurii Sosnowieckiej przez ks. kan. dr. Michała Bordę.

 W wyniku konkursu obowiązki dyrektora szkoły z dniem 1 września 2012 r. przyjmuje mgr filologii polskiej i mgr pedagogiki Elżbieta Horbatowska.

W szkole funkcjonują 4 klasy Liceum Ogólnokształcącego: dwie kl. III, jedna kl. II i jedna kl. I . Kończą szkołę uczniowie ostatniej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wznowiona zostaje edycja gazetki szkolnej LO News, założona nowa strona internetowa szkoły, strona społecznościowa fb, szkoła rozpoczyna realizację projektu Comenius pn.: „School leaving? No, thank you” (Opuszczasz szkołę? Nie dziękuję!) Projekt realizuje zadania projektów Comenius wspierających kształcenie ustawiczne. W wyniku realizacji celów Projektu zostaje podjęta współpraca z 5-cioma krajami Europy z: Francją, Wochami, Cyprem, Bułgarią, Turcją . Projekt zakrojony jest na 2 lata. Jego koordynatorem zostaje mgr Urszula Kosteczka. W ramach projektu zostaje założona strona społecznoościowa na facebooku.

Współpracując z Powiatem Będzińskim, LO w Siewierzu rozpoczyna realizację projektu prowadzonego z Hiszpanią - COMENIUS REGIO – „Przez wspólne korzenie do wspólnej przyszłości”, który skupia się wokół tradycji drogi Św. Jakuba – Via Regia, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Projekt finalizuje działania ze szkołami w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Koordynatorem projektu w Liceum jest p. Olga Dydak.

3 grudnia 2015 obchodzono uroczyście rocznicę 10-lecia nadania imienia Patrona. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył J.E. Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej bp. dr Grzegorz Kaszak. W murach szkoły nastąpiło odsłonięcie i poświecenie pamiątkowej Tablicy.

W roku 2015 dyrektor szkoły podjęła działania zmierzające do utworzenia Technikum, które zostały sfinalizowane w roku 2018. W marcu Zarząd Powiatu Będzińskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzeniu w Siewierzu Technikum Logistycznego. Zawód technik logistyk został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy, jako zawód należący do grupy zawodów poszukiwanych na rynku pracy, zatem zapewniający młodzieży kończącej szkołę szerokie możliwości zatrudnienia w różnych sektorach: handlowym, magazynowym, produkcyjnym, spedycyjnym czy mundurowym.

Szkoła jest sukcesywnie odnawiana i doposażona. Zmieniono elewacje wewnętrzne, odnowiono klasopracownie, doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne, przystąpiono do przywrócenia do użytku klasopracowni na II piętrze szkoły.

Poprowadzono system odprowadzający wodę deszczową z rynien, spinając rynny i prowadząc je do utworzonych studzienek.

W sierpniu 2017 r. dyrektor szkoły Elżbiet Horbatowska ponownie stanęła do konkursu i w jego wyniku na kolejną kadencję objęła obowiązki dyrektora szkoły.

1 kwietnia 2018 r. w murach szkoły odbył się pierwszy Diecezjalny Zjazd Szkół noszących imię Jana Pawła II. Przybyły poczty sztandarowe i delegacje ze szkół od Sułoszowej przez Sławków, Jaworzno, Bukowno, Będzin po Zendek.

Z dniem 1 września 2018 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II. W skład Zespołu weszły szkoły: nowoutworzone Technikum, Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęła klasa I Technikum Logistycznego oraz klasa I Liceum Ogólnokształcącego.

W listopadzie 2018 r. Technikum realizuje projekt MEN – nowe pracownie dla nowych zawodów i uzyskuje 45 tys. dofinansowania w celu doposażenia pracowni logistycznej.

W 2020 szkoła uzyskuje dofinansowanie 14 tys. w ramach Projektu „Aktywna Tablica”, wzbogacając zestaw szkolnych pomocy dydaktycznych o 2 interaktywne monitory 75″

Rok 2020 uczniowie kl. II Technikum Logistycznego w Siewierzu zdają pierwszy z dwóch egzaminów zawodowy z wynikiem 100% zdanych!

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego co roku uzyskują wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i wybierają studia na uczelniach od Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez Uniwersytet Śląski, Wrocławski, Opolski, Politechnikę Śląską, Wyższą Szkołę HUMANITAS w Sosnowcu, Politechnikę Warszawską na różnych kierunkach, w tym prowadzonych w języku angielskim. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, uczniowie uzyskują indeks UJ, Politechniką Częstochowską w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Politechniki, Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu w zakresie pomocy dydaktycznej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, w zakresie udziału w wykładach naukowych różnych wydziałów, Wyższą Szkołą HUMANITAS i Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej – uczniowie uzyskują stypendia na studia – Złote Indeksy. Co roku wśród uczniów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego uczniowie uzyskują stypendia naukowe i sportowe: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Będzińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Dyrektora Szkoły. Uczennica Marta Gryczka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sportu dwukrotnie uzyskała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

W 2021 r. zostaje ponownie złożony Projekt „Aktywna Tablica”, tym razem dla Technikum na kwotę 14 tys., co wzbogaca pomoce dydaktyczne o kolejne  2 monitory interaktywne 75″. Z budżetu szkoły zostaje zakupiony kolejny monitor interaktywny 75″. W szkole zakończono proces odnowienia sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych. Zakupiono do przywróconych sal nowe meble i ławki szkolne, tablice. Uruchomiono nową szatnię uczniowską.

Od 2021 r. Technikum w Siewierzu realizuje Projekt Marszałkowski finansowany z UE pozwalający uczniom w ramach bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych nabyć dodatkowe kompetencje zawodowe. Uczniowie zdobywają certyfikaty w ramach kursów: na prawo jazdy, wózki widłowe, obsługę kas fiskalnych. Szkoła zyskuje 80 tys. i tworzy nową pracownię logistyczną.

Obecnie w murach szkoły uczy się ponad 240 uczniów w 9 klasach.

W lutym 2022 r. obowiązki p.o. dyrektora szkoły przejmuje mgr ekonomii p. Barbara Bochenek.

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Marta Szczerba.

 

Powiązane

Dyrektor

Partnerzy szkoły


 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
im. Jana Pawła II w Siewierzu
ul. Tadeusza Kościuszki 15
42-470 Siewierz
 
tel. kom.: +48  721 144 111
tel. stac.: (32) 67 416 12
e-mail: sekretariat@zsoits.edu.pl
 
Skrytka ePUAP: /LOiT_ZSOiTSiewierz/SkrytkaESP

Lokalizacja

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona internetowa www.zsoits.edu.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.